Regulamin konkursu „Święta 2019”

16 listopada, 2019

Regulamin konkursu pt. „Święta 2019”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Święta 2019”. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest GIK Grzegorz Ląg NIP: 7772540562 (właściciel marki Save The Moment)  (Organizator).

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/savethemoment.photo w dniach 16 listopada – 24 listopada 2019 roku (do godziny 12:00 w południe). 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu (Uczestnik) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

b) nie jest pracownikiem Organizatora 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora

d) odpowie na pytanie konkursowe zamieszczone na fun page https://www.facebook.com/savethemoment.photo

e) wyrazi zgodę na publikację wybranych zdjęć na fun page https://www.facebook.com/savethemoment.photo oraz stronie internetowej Organizatora https://savethemoment.photo 

2. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.

3. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak (imię i nazwisko / nick z portalu Facebook) przez Organizatora konkursu na stronie  https://www.facebook.com/savethemoment.photo

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.

§ 3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie voucher o wartości 150zł brutto na mini sesję świąteczną w studio Save The Moment w Kiekrzu pod Poznaniem, która odbędzie się do końca roku 2019 – w jednym z wolnych terminów na sesje świąteczne udostępnionym na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/savethemoment.photo. Organizator zastrzega, że:

a) nie ma możliwości wymiany vouchera na nagrodę pieniężną

b) w przypadku chęci wyboru więcej niż przewidziane w ramach standardowego pakietu 5 zdjęć – zwycięzca konkursu będzie musiał dopłacić za dodatkowe zdjęcia wg standardowego cennika.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/savethemoment.photo/ zamieści najciekawsze w odczuciu Komisji zdjęcie, zawierający odpowiedź na temat: „Ja i zbliżające się święta”. 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć poprzez wiadomość prywatną na stronie https://www.facebook.com/savethemoment.photo w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W potwierdzeniu uczestnik zobowiązany jest do podania adresu pocztowego na jaki należy wysłać voucher. 

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata. 

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody (przez wiadomość prywatną na facebooku). 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://savethemoment.photo


Total: